وی افزود : با توجه به وضعیت منابع آبی استان که زیاد مناسب نیست و ضرورت استفاده از هرز آب‌های زمستانی برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آن ، توصیه ما به کشاورزان این است که کار شخم و شیار زمستانی را احتما انجام بدهند.
باقر نژاد با اظهار این که 30 درصد از مصرف آب شالیزاری مربوط به شخم و شیار و آب تخت است ، گفت : انجام این کار با هرز آب های زمستانی سبب صرفه جوئی در مصرف ذخایر منابع آبی می شود.
وی افزود : انجام آب تخت اولیه با یخ آب زمستانی علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب ، در کنترل آفت هم نقش موثری دارد و در نتیجه هر چه عملیات اولیه شخم و شیار اراضی شالیزاری سریع‌تر انجام شود ،نتیجه مطلوب‌تری حاصل می‌شود.
این مسئول جهاد کشاورزی مازندران همچنین با بیان اینکه انهدام علف‌های هرز بویژه در داخل کانال‌های آبرسانی برای انتقال بهینه آب و آفات موثر است ، گفت : با توجه به اهیت نقش آببندان ها ، کشاورزان از امکانات موجود برای آبگیری آب‌بندان‌ها اقدام کنند.